Các giá trị nền tảng của Goodwill

CÁC GIÁ TRỊ NỀN TẢNG CỦA CÁC GIÁ TRỊ NỀN TẢNG CỦA GOODWILL

1- CON NGƯỜI LÀ NGUỒN LỰC QUÝ GIÁ NHẤT
2- CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC KHÁCH HÀNG TIN CẬY
3- HỢP TÁC CÙNG PHÁT TRIỂN VÀ CHIA SẺ HÀI HÒA LỢI 
ÍCH 
     

PHONG CÁCH CON NGƯỜI GOODWILL

1- CÓ KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN, DÁM NGHĨ DÁM LÀM, 
2- CHU TÒAN TRÁCH NHIỆM .
3- BIẾT GẮN KẾT SỨC MẠNH VÌ  SỨ MỆNH CHUNG
4- KHIÊM TỐN- LIÊM KHIẾT- MINH BẠCH